Sale!!! Sale!!! Sale!!!

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego BohoZone.pl

I Informacje ogólne

II Definicje

III Zawarcie umowy i realizacja

IV Odstąpienie od umowy (zwroty)

V Newsletter

VI Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

VII Pozostałe postanowienia

I. Informacje ogólne

Regulamin Sklepu internetowego BohoZone.pl zwany dalej "Regulaminem" określa zasady składania i ewidencjonowania zamówień w Sklepie internetowym bohozone.pl, prowadzącym działalność w Warszawie,  ul. Kolendrowa 42/1, pod adresem internetowym https://bohozone.shoplo.com i realizującym dostawy na terenie całej Europy

II. Słowniczek / Definicje

1. Sprzedawca Sprzedawcą jest: BohoZone Jolanta Saryusz-Szarska z siedzibą w Warszawie, ul. Kolendrowa 42/1

NIP: 952 122 08 78

REGON 011740240

tel.+48 600 012 021 (koszt połączenia wg taryfy operatora),

adres mailowy: bohozone.info@gmail.com

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

Płatność – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bohozone,pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba dni roboczych.

Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

III Zawarcie umowy i realizacja

  1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
  2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

• dodanie do koszyka produktu;

• wybór rodzaju dostawy;

• wybór rodzaju płatności;

• wybór miejsca wydania rzeczy;

• złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM”.

• Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

III A PŁATNOŚCI

Sposób płatności w sklepie BohoZone.pl  Wraz z naszymi partnerami dysponujemy następującymi bezpiecznymi formami płatności:

_____________________________________________________________________________

PRZELEW BANKOWY

Waluta: PLN PL

Twoja płatność zostaje zaksięgowana w momencie pojawienia się kwoty zamówienia na naszym rachunku bankowym wraz z numerem zamówienia.

_____________________________________________________________________________

PRZELEW LUB PŁATNOŚĆ KARTĄ PŁATNICZĄ

Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

TRANSFER LUB PŁATNOŚĆ KARTĄ PŁATNICZĄ

_____________________________________________________________________________

PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE OSOBISTYM

Płatność przelewem online lub wpłata na konto bankowe. Twoje zamówienie będzie gotowe do odbioru w okresie do 3 dni od zamówienia i zaksięgowania wpłaty, chyba, że opisie w produktu zaznaczono inaczej.

TERMIN WAŻNOŚCI ZAMÓWIENIA

BohoZone.pl Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego drogą elektroniczną w okresie 24 godzin od złożenia zamówienia jeśli płatność nie zostanie potwierdzona przez system płatniczy BohoZone.pl

III B DOSTAWA

Koszt dostawy kurierem Pocztex to 20 zł na terenie Polski i 55 zł na terenie całej Europy.

Czas dostawy to 7 dni roboczych, chyba że w opisie produktu jest inaczej. 

Prosimy pamiętać, że powyższe czasy dostawy są ważne dla zamówień złożonych przed 15:00 od poniedziałku do piątku w przypadku Polski.

W weekendy nie wysyłamy żadnych zamówień. Wszystkie zamówienia z następnego dnia roboczego złożone po godzinie 15:00 będą wysyłane po ich zrealizowaniu w przeciągu 7 dni roboczych, chyba że w opisie produktu jest inaczej.

IV Odstąpienie od umowy (zwroty)

1. Klient, będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny, na podstawie Ustawy o prawach konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego Produktu.

2. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Klienta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży i wysłanie go na adres BohoZone  (ul. Kolendrowa 42/1 05-077 Warszawa) wraz ze zwracanym Produktem. O zachowaniu terminu odstąpienia od umowy decyduje data nadania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient powinien odesłać lub przekazać zwracany Produkt rzecz BohoZone na adres podany punkcie 2, niezwłocznie, a w każdym czasie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował BohoZone o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni od dnia otrzymania produktu.

4. Zwracany Produkt nie może nosić śladów użytkowania. Jego stan nie może być też w żaden inny sposób pogorszony (min. poprzez pobrudzenie, pozbawienie metek). Dla uniknięcia wątpliwości papierowa etykieta, jeśli jest przy produkcie, nie może być naruszona, przeprawiona ani nosić śladów odczepiania, podklejania lub naruszania w inny sposób. Rozpatrzenie zwrotu i ocena czy zwracany Produkt spełnia warunki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie dokonana przez BohoZone  w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwracanego Produktu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, BohoZone zwróci Klientowi równowartość ceny zwracanego towaru nie później niż w 14 dni od dnia, w którym BohoZone pozytywnie rozpatrzyła zwrot. Zwrot płatności zostanie dokonany poprzez przelew środków na konto Klienta wskazane przez Klienta w Formularzu Zwrotu lub oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

6. BohoZone.pl może nie przyjąć Produktu w następujących sytuacjach: zwrotu uszkodzonego Produktu, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu, a także zwrotu Produktu w stanie niekompletnym.

7. Dla uniknięcia wątpliwości BohoZone.pl nie pokrywa kosztów zwrotu Produktu. Sklep BohoZone.pl nie przyjmuje Produktu odsyłanego w przesyłkach za pobraniem.

8. POLITYKA ZWROTÓW I WYMIAN

Zwroty powinny zostać wysłane wraz z wypełnionym formularzem zwrotnym (zawartym w zamówieniu) w oryginalnym opakowaniu do:

BohoZone Jolanta Saryusz-Szarska

Warszawa 05-077

UL. KOLENDROWA 42/1

+48 600 012 021

9. KOSZT ZWROTÓW

Niestety obecnie nie jesteśmy w stanie pokryć kosztów przesyłki zwrotnej, chyba że otrzymany towar jest wadliwy lub nieprawidłowy. Niemniej jednak będziemy chętnie wysyłać dowolne przedmioty wymiany bez opłat.

10. NAPRAWY, WYMIANY, REKLAMACJE

Jeśli którykolwiek z Twoich przedmiotów ulegnie uszkodzeniu w wyniku problemu z jakością produkcyjną, pomimo prawidłowego postępowania, możesz go zwrócić w celu naprawy, reklamacji, wymiany lub kredytu on-line.

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta bohozone.info@gmail.com lub zadzwoń pod numer +48 600 012 021, aby omówić bardziej szczegółowo problem i ustalić najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

V. NEWSLETTER

1. Newsletter to bezpłatna usługą, świadczona drogą elektroniczną, którą może otrzymywać Klient, jeżeli wyrazi taką wolę.

2. Usługa newslettera polega na przesyłaniu przez BohoZone.pl na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta materiałów w formie elektronicznej, w tym między innymi informacji o dostępnych Produktach i usługach oferowanych przez Bohozone.pl , planowanych promocjach oraz wydarzeniach związanych z działalnością BohoZone.pl

3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz zaznaczenie poszczególnych miejsc w formularzu rejestracyjnym, za pośrednictwem których Klient wyrazi zgodę odpowiednio na:

• przetwarzanie swoich danych osobowych przez BohoZone.pl dla celów marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

• otrzymywanie od BohoZone.pl informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

4. BohoZone.pl, jako administrator danych osobowych Klienta, zapewnia ich ochronę na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

5. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych informacji droga mailową. Powyższe działanie będzie skutkowało niezwłocznym usunięciem adresu poczty elektronicznej Klienta z bazy newsletterowej BohoZone.pl

VI. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

VII. Pozostałe postanowienia

1.Do Umowy Sprzedaży podlega przepisom polskiego prawa.

2. W przypadku sprzeczności Regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującymi, pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązujące.

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według siedziby BohoZone

4.BohoZone zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu BohoZone.pl. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu BohoZone.pl

5. BohoZone.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Produktów w ofercie sklepu BohoZone.pl w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu BohoZone.pl, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu BohoZone.pl, jaki również ich modyfikacji.

6. BohoZone.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działalności sklepu BohoZone.pl spowodowane awarią sieci Internet.

7. BohoZone.pl oświadcza, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl